Директива за мрежова и информационна сигурност (МИС2)

Директива за мрежова и информационна сигурност (МИС2)
Photo by Christian Lue / Unsplash

Директива за мрежова и информационна сигурност (МИС2) е законодателна рамка, въведена от Европейския съюз (ЕС), с цел подобряване на киберсигурността и устойчивостта на критичната инфраструктура и цифровите услуги в държавите-членки на ЕС. Приета през 2016 година, директивата има за цел гарантиране на високо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи, насърчаване на сътрудничество между държавите-членки и насърчаване на култура на управление на риска и докладване за инциденти.

Директивата МИС2 се прилага върху оператори на съществени услуги (ОСУ) и доставчици на цифрови услуги (ДЦУ) в ЕС. ОСУ са организации, които действат в сектори като енергетика, транспорт, банкиране, здравеопазване и водоснабдяване, докато ДЦУ включват онлайн пазарни места, облачни услуги и търсачки. Тези организации са задължени да предприемат подходящи мерки за управление на киберсигурностни рискове и предотвратяване на прекъсвания в предлаганите от тях услуги.

Директивата посочва няколко ключови разпоредби и задължения за ОСУ и ДЦУ. Първо, тези организации трябва да внедрят сигурностни мерки, основани на най-новата технология и най-добрите практики в индустрията. Те трябва да извършват оценки на риска, да разработват политики за сигурност и планове за реагиране при инциденти и да гарантират непрекъснатост на своите услуги. Освен това, ОСУ и ДЦУ се насърчават да споделят информация и да си сътрудничат със компетентните национални органи и екипи за реагиране на компютърни инциденти (CSIRT).

Директив

ата МИС2 подчертава и значимостта на докладването и уведомяването за инциденти. ОСУ и ДЦУ са задължени да докладват значими инциденти, които имат съществено въздействие върху непрекъснатостта на техните услуги, на съответния национален орган или CSIRT. Държавите-членки трябва да установят един контактен център, който да получава тези уведомления и да споделя информацията с другите държави-членки.

За да се улесни сътрудничеството и обменът на информация, директивата МИС2 създава Група за сътрудничество, в която са включени представители от държавите-членки и Европейската комисия. Групата насърчава обмяната на най-добри практики, подпомага разработването на киберсигурностни стандарти и предоставя насоки на държавите-членки.

Неспазването на директивата МИС2 може да доведе до налагане на глоби от националните органи. Директивата позволява на държавите-членки да установят собствени механизми за осъществяване на контрол и санкции за нарушенията, които трябва да бъдат ефективни и съразмерни.

Като цяло, директивата МИС2 има за цел да засили киберсигурността на критичната инфраструктура и цифровите услуги в ЕС, чрез установяване на обща рамка за управление на риска, докладване на инциденти и сътрудничество между държавите-членки. Чрез насърчаването на единно подходящо към киберсигурността, директивата стреми да подобри общата устойчивост на цифровата инфраструктура на ЕС и да защити от киберзаплахи.